OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť QUANT EQUITY j.s.a., so sídlom Severovcov 1379/16, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce, Slovenská republika, IČO 52 433 161 (ďalej len QE alebo my v rôznych gramatických tvaroch) dôsledne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré o Vás spracúva.

V tomto Oznámení by sme Vás radi informovali o tom, ako spoločnosť QE spracúva Vaše osobné údaje a tiež o právach, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako GDPR).

Toto Oznámenie je určené pre (i) osoby, ktorým poskytujeme rôzne konzultačné, poradenské a manažérske služby a poradenstvo, (ii) osoby, ktoré nám poskytujú rôzne služby a poradenstvo alebo dodávajú tovary, (iii) návštevníkov našej webovej stránky a osoby, ktoré nás kontaktujú prostredníctvom našej webovej stránky a (iv) kontaktné osoby alebo iné osoby oprávnené konať za vyššie uvedené subjekty.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a príslušnými  ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).

Ako môžete spoločnosť QE v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kontaktovať?

Spoločnosť QE môžete kontaktovať nasledovne:

 • na korešpondenčnej adrese: Severovcov 1379/16, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce, Slovenská republika;
 • telefonicky na mobilnom tel. čísle: +421 917 934 314; a
 • e-mailom na adrese: kalas@quant-equity.sk.

Prečo spoločnosť QE spracúva osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou QE je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať rôzne konzultačné, poradenské a manažérske služby a poradenstvo a vykonávať svoju podnikateľskú činnosť;
 • prijímať rôzne služby a poradenstvo alebo dodaný tovar;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy spoločnosti QE a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov QE spracúva osobné údaje?

Účel spracúvania Právny základ spracúvania
Poskytovanie konzultačných, poradenských a manažérskych služieb a poradenstva Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Zasielanie marketingovej komunikácie Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu Právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR.
Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Uzatváranie a administrácia zmluvných vzťahov s poskytovateľmi služieb a dodávateľmi tovarov Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Plnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov (t.j. uplatňovanie práv dotknutých osôb, vedenie evidencie porušení) Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov spoločnosti Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Prezentácia spoločnosti (t.j. vyhotovovanie fotografií a videozáznamov) Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na to, aby Vám QE mohla poskytovať svoje služby alebo vykonávať vyššie uvedených činností.

Aké oprávnené záujmy sleduje spoločnosť QE?

Na oprávnené záujmy sa spoliehame v prípade rôznych administratívnych, správnych, súdnych alebo mimosúdnych konaní, úkonov, sporov alebo rokovaní, v rámci ktorých si uplatňujeme a preukazujeme svoje právne nároky ako aj pri spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb alebo iných osôb oprávnených konať za právnické a fyzické osoby, s ktorými spoločnosť QE spolupracuje. Na základe oprávneného záujmu tiež zasielame marketingovú komunikáciu, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas podľa platných právnych predpisov, a to najmä obchodným partnerom, poskytovateľom služieb alebo tovarov pre nás resp. prijímateľom našich služieb alebo tovarov, ako aj iným osobám s ktorými už máme relevantný vzťah.

S kým zdieľa spoločnosť QE osobné údaje?

Osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov pri poskytovaní  konzultačných, poradenských a manažérskych služieb a poradenstva, osobám, ktoré poverujeme prijatím jednotlivých úkonov rôznych služieb a poradenstva od tretích osôb, našim účtovným poradcom, profesionálnym poradcom (napr. marketingová agentúra) a profesionálnym poskytovateľom služieb (napr. IT spoločnosť), spoločnostiam, v ktorých má QE majetkovú účasť alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov takých osôb. Ak si to vyžadujú právne predpisy môže spoločnosť QE poskytovať Vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci.

Do ktorých krajín prenáša spoločnosť QE osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) realizujeme iba nepravidelne a výnimočne. Emailová komunikácia a elektronické kópie všetkej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky. Pri poskytovaní svojich služieb využívame aj niektorých globálnych poskytovateľov služieb ako napr. Google, LLC., Facebook, Inc. alebo Microsoft Corporation, a to najmä na marketingové účely a prezentáciu spoločnosti QE. Títo poskytovatelia sa nachádzajú v USA, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane USA, vykonávame vždy na základe existencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 GDPR.

Aké aizované individuálne rozhodovania vykonáva spoločnosť QE?

Pri bežnom výkone našej podnikateľskej činnosti k  aizovanému individuálnemu rozhodovaniu v  zmysle článku 22 GDPR nedochádza.

Ako dlho uchováva spoločnosť QE osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu však maximálne po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Ako spoločnosť QE získava osobné údaje?

QE môže získavať osobné údaje najmä priamo od Vás alebo prostredníctvom subjektov, v ktorých máte majetkovú účasť, v mene ktorých konáte alebo ktorých zastupujete a z všeobecne prístupných zdrojov, predovšetkým z rôznych databáz a registrov. Ak získavame osobné údaje od inej ako dotknutej osoby, pôjde prevažne o bežné osobné údaje ako napr. identifikačné a kontaktné údaje alebo finančné údaje dotknutých osôb.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať zaslaním emailu na: kalas@quant-equity.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Okrem vyššie uvedených práv máte právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú;
 • požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 • na vymazanie osobných údajov;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov v súlade s podmienkami GDPR;
 • podať sťažnosť kompetentnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: dozor@pdp.gov.sk.

Niektoré z vyššie uvedených práv môžu byť obmedzené v dôsledku povinnosti spoločnosti QE dodržiavať mlčanlivosť s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR a článok 20 ods. 4 GDPR.

Spracúvanie súborov cookies

Rovnako ako ostatné spoločnosti, ktoré prevádzkujú webové stránky, aj spoločnosť QE používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok a ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.

Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese http://www.allaboutcookies.org/.

Naša webová stránka používa súbory cookies na prevádzkové účely, nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky (funkčné a technické cookies). Tieto cookies sú dočasné, neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. Spoločnosť QE zároveň využíva analytické nástroje spoločnosti Google ako aj iných spoločností na monitorovanie návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie marketingového obsahu prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky kancelárie. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača.

Zmeny Oznámenia

Ochrana osobných údajov nie je pre spoločnosť QE jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré Vám sme povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu z času na čas meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo kedykoľvek toto Oznámenie upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny tohto Oznámenia podstatným spôsobom Vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.